شنبه الی پنجشنبه ۰۸:۳۰ الی ۲۰:۰۰

جشن سلامت

لوگو دکتر سلامت

جشن سلامت

فراد موفق در کاهش وزن *کلینیک سلامت* از تاریخ ۱۵ فروردین تا ۱۵ خرداد

جشن سلامت

افراد موفق در رژیم دکتر سلامت از تاریخ ۱۵ فروردین تا ۱۵ خرداد را برایتان در جدول زیر تهیه کرده ایم . از بین این دوستان ، بعضی افراد یا یک دوره رژیم درمانی و بعضی دیگر با ۲ دوره درمان موفق به کاهش وزن شده اند .
جا دارد تشکری کنیم از این عزیزان که با اراده خیلی خوبی برنامه رژیمی خود را دنبال میکنند و توانستند نتیجه تلاش خود را مشاهده کنند .

نام و نام خانوادگی وزن اولیه وزن فعلی میزان کاهش وزن تعداد مراجعات دوره
پری محمدی ۹۲ ۸۵ ۷kg 9 1
مانا شریفی مقدم ۸۲ ۷۴ ۸ kg 9 1
معصومه جامعی ۱۰۸ ۸۷ ۲۱ kg 15 2
مریم زقاقی ۱۰۸ ۹۰ ۱۸ kg 20 2
ملیحه قنبری ۸۹ ۷۶ ۱۳ kg 10 1
فاطمه آشنایی ۶۹ ۶۱ ۸ kg 10 1
ریحانه رجایی زاده ۸۰ ۷۱ ۹ kg 8 1
فاطمه نیشابوری ۹۱ ۷۸ ۱۳ kg 9 1
معصومه خوش پسند ۷۴ ۶۹ ۵ kg 7 1
پروین حسن آبادی ۷۵ ۶۷ ۸ kg 6 1
مهناز محمدی ۷۹ ۶۷ ۱۲ kg 12 2
ناهید نعمت الهی ۸۵ ۷۱ ۱۴ kg 10 1
معصومه قربانعلی زاده ۶۹ ۵۶ ۱۳ kg 11 1
اکرم حسینی ۹۶ ۸۰ ۱۶ kg 12 2
تینا سهل آبادی ۶۷ ۵۸ ۹ kg 6 1
مریم احمد پور ۸۷ ۷۸ ۹ kg 10 1
فاطمه ملاشریفی ۸۰ ۶۸ ۱۲ kg 8 1
اکرم محبی ۷۷ ۶۷ ۱۰ kg 10 1
فرشته شهرابی ۱۱۱ ۹۹ ۱۲ kg 20 2
منیره خان احمدی ۷۹ ۶۸ ۱۱ kg 17 2
نسرین نجفی ۷۰ ۶۳ ۷ kg 9 1
محبوبه اسماعیلی ۹۰ ۸۰ ۱۰ kg 10 1
حسنیه مبشر ۷۴ ۶۶ ۸ kg 9 1
بهناز جعفری ۱۱۰ ۱۰۰ ۱۰ kg 16 2
اردشیر تلاشی ۱۱۴ ۱۰۱ ۱۳ kg 9 1
حسین دهقانی ۱۰۷ ۸۹ ۱۸ kg 7 1
زهرا ابوالحسنی ۱۰۰ ۹۰ ۱۰ kg 9 1
نرگس انیسی ۸۳ ۷۴ ۹ kg 8 1
زهرا تقی زاده ۱۰۱ ۹۳ ۸ kg 9 1
اکرم عربگل ۹۶ ۸۶ ۱۰ kg 9 1
عشرت نوروزی ۹۱ ۸۱ ۱۰ kg 17 2
سمیه صمدیان ۸۳ ۷۲ ۱۱ kg 15 1
زهرا فیض آبادی ۹۱ ۷۶ ۱۵ kg 18 1