دکتر سلامت

تلفن : ۷۷۱۶۲۸۰۰ (۰۲۱)

شنبه الی پنجشنبه ۰۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰

support-drsalamat
لوگو دکتر سلامت

تغذیه در سندرم روده تحریک پذیر

تغذیه در سندرم روده تحریک پذیر ,    منتشر شده در 533 روز پیش ,      بدون دیدگاه ,      485   پرینت       

اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری  ﻧﻮﻋﻲ اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﻜﺮدروده  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ درد ﻣﺰﻣﻦ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻢ، اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﻲ، ﻧﻔﺦ روده و ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻋﺎدات روده  ای، ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻠﺖ ارﮔﺎﻧﻴﻚ دﻳﮕﺮی، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد.

اﺳﻬﺎل  ﻳﺎ ﻳﺒﻮﺳﺖ ﻣﻲ  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻨﺎوب ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻋﻠﺖ ﺳﻨﺪرم روده ﺗﺤﺮﻳﻚ  ﭘﺬﻳﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻴﺴﺖ، اﻣﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی  ﺣﺎد دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺧﻄﺮ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﻤﺎری را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ . ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮی ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﻮاع اﻳﻦ ﺳﻨﺪرم ﺑﻪ  ﻏﻴﺮ از ﻧﻮع ﺑﻌﺪ از ﻋﻔﻮﻧﺖ را زﻳﺎد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﺟﻮاﻧﻲ،ﺗﺐ  ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت،اﺿﻄﺮاب  و اﻓﺴﺮد گی می باشند.

ﻋﻼﺋﻢ اوﻟﻴﻪ ﺳﻨﺪرم روده ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز   :درد  ﻳـﺎ اﺣﺴـﺎس ﻧﺎراﺣﺘﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﻬﺎل  وﻳﺒﻮﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻜﺮر و ﻧـﻴـﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻋﺎدات روده ای.

تغذیه در سندرم روده تحریک پذیر

درﻣﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ای :

ﺧﻮردن ﻏﺬا در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎرﻛﺮد روده ﻫﺎ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ . وﻋﺪه ﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻣﺼﺮف شود چرا که وﻋﺪه ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دل ﭘﻴﭽﻪ و اﺳﻬﺎل را ﺳﺒﺐ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻟﺒﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ . از ﻣﺼﺮف اﻟﻜﻞ، ﺷﻜﻼت، ﻛﺎﻓﺌﻴﻦ و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮرﺑﻴﺘﻮل و ﻣﺎﻧﻴﺘﻮل پرهیز شود. ﻏﺬاﻫﺎی ﭘﺮﭼﺮب ﻣﺤﺪود   شوند. ﻓﻴﺒﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﺒﻮﺳﺖ و ﻧﻴﺰ اﺳﻬﺎل را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ . ﻣﻴﻮه ﻫﺎ، ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت و ﻏﻼت ﺳﺒﻮس دار ﻏﻨﻲ از ﻓﻴﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎی ﺣﺎوی ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

تغذیه در سندرم روده تحریک پذیر

ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی آب ﺑﻨﻮﺷﻴﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ورزش  ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺴﻴﺎری از ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻼﺋﻢ را ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻗﺪم زدن ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ در روز ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮس را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻴﺪ . راه ﻫﺎی ﻻزم ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎوره، ﺗﻤﺮﻛﺰ، ورزش ﻣﻨﻈﻢ، ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﻴﻖ  و ﻫﻴﭙﻨﻮﺗﻴﺰم اﺳﺖ  . داروﻫﺎی ﺿﺪاﺳﻬﺎل و داروﻫﺎی ﻣﻠﻴﻦ را ﻛﻪ ﺑﺪون ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻲ رﺳﻨﺪ، ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻴﺪ . اﻳﻦ داروﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف زﻳﺎد و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ . ﺑﺎ ﭘﺰﺷﻜﺘﺎنﻣ ﺸﻮرت ﻛﻨﻴﺪ.

 


درباره نویسنده :
فروزان صاحب دل
لوگو دکتر سلامت
فروزان صاحب دل

مقالات پیشنهادی

  بدون دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *