شنبه الی پنجشنبه ۰۸:۳۰ الی ۲۰:۰۰

تاثیر ورزش بر افسردگی پس از زایمان

افسردگی پس از زایمان یکی از شایع ترین اختلالات روانی مقاوم و جدی محسوب میشود که علائم آن از چهارمین هفته پس از زایمان تا حداکثر یک سال پس از آن رخ میدهد و می تواند اثرات ناگواری بر مادر، کودک و خانواده بگذارد و درمان آن از اهمیت بسزایی برخوردار است، با وجود اینکه بارداری و زایمان یک مرحله گذرا در زندگی زنان است اما میتواند باعث افسردگی دائمی و طولانی مدت پس از زایمان شود؛

به گونه ای که ۱۶-۹ درصد زنان از افسردگی پس از زایمان رنج میبرند که این مقدار تا ۴۱ درصد نیز در زنانی که اولین فرزند خود را به دنیا می آورند گزارش شده است. در ایران نیز شیوع افسردگی پس از زایمان ۳۵ درصد گزارش شده است. اثرات فوری این اختلال شامل ناتوانی مادر در انجام مراقبت مادرانه، خطر خودکشی در ۵ درصد و نوزاد کشی در ۴ درصد موارد میباشد،

تاثیر ورزش بر افسردگی پس از زایمان افسردگی پس از زایمان یکی از شایع ترین اختلالات روانی مقاوم و جدی محسوب میشود که علائم آن از چهارمین هفته پس از زایمان تا حداکثر یک سال پس از آن رخ میدهد و می تواند اثرات ناگواری بر مادر، کودک و خانواده بگذارد و درمان آن از اهمیت بسزایی برخوردار است، با وجود اینکه بارداری و زایمان یک مرحله گذرا در زندگی زنان است اما میتواند باعث افسردگی دائمی و طولانی مدت پس از زایمان شود؛ به گونه ای که 16-9 درصد زنان از افسردگی پس از زایمان رنج میبرند که این مقدار تا 41 درصد نیز در زنانی که اولین فرزند خود را به دنیا می آورند گزارش شده است. در ایران نیز شیوع افسردگی پس از زایمان 35 درصد گزارش شده است. اثرات فوری این اختلال شامل ناتوانی مادر در انجام مراقبت مادرانه، خطر خودکشی در 5 درصد و نوزاد کشی در 4 درصد موارد میباشد، اثرات بعدی و بلند مدت آن شامل افسردگی دائمی در زن، مشکلات و کشمکش های زناشویی، اختلال در روابط مادر و کودک و اختلال در جنبه های گوناگون رشد و تکامل کودک می باشد که در صورت عدم درمان، شدت و فراوانی نشانه های افسردگی در زنان در بارداری های بعدی افزایش می یابد. امروزه شواهدی مبنی بر حمایت اثرات ضد افسردگی و درمان آن به وسیله ورزش وجود دارد. با توجه به بی میلی زنان پس از زایمان در استفاده از داروهای ضد افسردگی، دسترسی محدود به برخی درمانها، عدم تأثیر دارو به برخی زنان، هزینه های بالای درمان، اثرات جانبی داروهای ضد افسردگی و تأثیر برخی روانگردانها (از جمله داروهای ضد افسردگی) بر شیر مادر، بکارگیری برنامه های تمرینی و فعالیتهای بدنی ساده پس از زایمان میتواند به عنوان یک روش درمانی مناسب به کار رود. برخی مطالعات اثرات مثبت ورزش بر سلامت عمومی مادران و مبارزه با افسردگی پس از زایمان را پیشنهاد کرده اند. مطالعات نشان داده که ورزش حتی در میزان کم باعث افزایش سطح سروتونین، دوپامین و آزاد شدن آندروفین ها شده و به بهبود علایم افسردگی بعد از زایمان کمک می کند. این مسأله به بهبـود روحیـه فرد نیز کمـک مـی کنـد . حتی تمرینات هـوازی در خانـه نیز مـی توانـد تـأثیر بسـزایی بـر نشـانه هـای خستگی و افسردگی در زنان داشته باشد. فعالیتها و تمرینات ورزشی پس از زایمان عـلاوه بر مزایای جسمی و فیزیکی متعددی که برای زنـان دارد، فواید و جنبه های روانشناختی فراوانی نیز دارد به طـوری که اکثـر روانشناسـان، ورزش را بـه عنـوان راهـی جهـت تخلیه انرژی های فیزیکی همراه با نشاط و شـادابی ذهـن بیان میکنند. به عقیده محققین ورزش در افراد افسـرده باعث بالا بردن حس اعتماد به نفس می شـود زیـرا افـراد افسرده یا اعتماد به نفس ندارند و یـا میـزان آن در آنـان بسیار پـایین اسـت . همچنـین احسـاس رضـایت بـاطنی شخص را بالا برده و فرد حس می کند کـه بـه موفقیـت هایی دست یافته است. ورزش 3 روز در هفته، 40 -30 دقیقه در هر جلسه و حـداقل طـی 9 مـاه میتواند بر افسردگی پس از زایمان تأثیرگذار باشد. همچنین ورزش کردن باعث میشـود توجـه بیمـار از نگرانـی هـا و سایر مسائل ناراحت کننده به نکات دیگر برگردانـده شـود. تمرینات ورزشی بـه مدت 12 هفته، با سرمایه گذاری کمتر، پیشـرفت بهتـر و دارا بودن هر دو جزء بیولوژیکی و اجتماعی مـی توانـد در پیشگیری و بهبود افسـردگی پـس از زایمـان نیـز تـأثیر بسزایی بگذارد. همانطور که نتایج نشان داد، مادرانی که ورزش پس از زایمان را انجام دادند از سلامت عمومی بیشتری برخوردار بودند. همچنین زنـان فعالـتر احتبـاس وزن کـمتری نسبـت به زنان دیگـر داشتند. فعالیت جسمانی منظم بر کاهش وزن در سال اول پس از زایمان مؤثر بوده است. ورزش منظم فواید سلامتی مهمی بعد از زایمان دارد. به عبارتی ورزش موجب تناسب هوازی، کلسترول،HDL و افزایش حساسیت به انسولین بوده است که همه این موارد و تأثیر ورزش را در افزایش سلامت جسمانی نشان می‌دهد. راحله سلیمانی نیا

اثرات بعدی و بلند مدت آن شامل افسردگی دائمی در زن، مشکلات و کشمکش های زناشویی، اختلال در روابط مادر و کودک و اختلال در جنبه های گوناگون رشد و تکامل کودک می باشد که در صورت عدم درمان، شدت و فراوانی نشانه های افسردگی در زنان در بارداری های بعدی افزایش می یابد.

امروزه شواهدی مبنی بر حمایت اثرات ضد افسردگی و درمان آن به وسیله ورزش وجود دارد. با توجه به بی میلی زنان پس از زایمان در استفاده از داروهای ضد افسردگی، دسترسی محدود به برخی درمانها، عدم تأثیر دارو به برخی زنان، هزینه های بالای درمان، اثرات جانبی داروهای ضد افسردگی و تأثیر برخی روانگردانها (از جمله داروهای ضد افسردگی) بر شیر مادر، بکارگیری برنامه های تمرینی و فعالیتهای بدنی ساده پس از زایمان میتواند به عنوان یک روش درمانی مناسب به کار رود. برخی مطالعات اثرات مثبت ورزش بر سلامت عمومی مادران و مبارزه با افسردگی پس از زایمان را پیشنهاد کرده اند.

ورزش

مطالعات نشان داده که ورزش حتی در میزان کم باعث افزایش سطح سروتونین، دوپامین و آزاد شدن آندروفین ها شده و به بهبود علایم افسردگی بعد از زایمان کمک می کند. این مسأله به بهبـود روحیـه فرد نیز کمـک مـی کنـد . حتی تمرینات هـوازی در خانـه نیز مـی توانـد تـأثیر بسـزایی بـر نشـانه هـای خستگی و افسردگی در زنان داشته باشد.

تاثیر ورزش بر افسردگی پس از زایمان افسردگی پس از زایمان یکی از شایع ترین اختلالات روانی مقاوم و جدی محسوب میشود که علائم آن از چهارمین هفته پس از زایمان تا حداکثر یک سال پس از آن رخ میدهد و می تواند اثرات ناگواری بر مادر، کودک و خانواده بگذارد و درمان آن از اهمیت بسزایی برخوردار است، با وجود اینکه بارداری و زایمان یک مرحله گذرا در زندگی زنان است اما میتواند باعث افسردگی دائمی و طولانی مدت پس از زایمان شود؛ به گونه ای که 16-9 درصد زنان از افسردگی پس از زایمان رنج میبرند که این مقدار تا 41 درصد نیز در زنانی که اولین فرزند خود را به دنیا می آورند گزارش شده است. در ایران نیز شیوع افسردگی پس از زایمان 35 درصد گزارش شده است. اثرات فوری این اختلال شامل ناتوانی مادر در انجام مراقبت مادرانه، خطر خودکشی در 5 درصد و نوزاد کشی در 4 درصد موارد میباشد، اثرات بعدی و بلند مدت آن شامل افسردگی دائمی در زن، مشکلات و کشمکش های زناشویی، اختلال در روابط مادر و کودک و اختلال در جنبه های گوناگون رشد و تکامل کودک می باشد که در صورت عدم درمان، شدت و فراوانی نشانه های افسردگی در زنان در بارداری های بعدی افزایش می یابد. امروزه شواهدی مبنی بر حمایت اثرات ضد افسردگی و درمان آن به وسیله ورزش وجود دارد. با توجه به بی میلی زنان پس از زایمان در استفاده از داروهای ضد افسردگی، دسترسی محدود به برخی درمانها، عدم تأثیر دارو به برخی زنان، هزینه های بالای درمان، اثرات جانبی داروهای ضد افسردگی و تأثیر برخی روانگردانها (از جمله داروهای ضد افسردگی) بر شیر مادر، بکارگیری برنامه های تمرینی و فعالیتهای بدنی ساده پس از زایمان میتواند به عنوان یک روش درمانی مناسب به کار رود. برخی مطالعات اثرات مثبت ورزش بر سلامت عمومی مادران و مبارزه با افسردگی پس از زایمان را پیشنهاد کرده اند. مطالعات نشان داده که ورزش حتی در میزان کم باعث افزایش سطح سروتونین، دوپامین و آزاد شدن آندروفین ها شده و به بهبود علایم افسردگی بعد از زایمان کمک می کند. این مسأله به بهبـود روحیـه فرد نیز کمـک مـی کنـد . حتی تمرینات هـوازی در خانـه نیز مـی توانـد تـأثیر بسـزایی بـر نشـانه هـای خستگی و افسردگی در زنان داشته باشد. فعالیتها و تمرینات ورزشی پس از زایمان عـلاوه بر مزایای جسمی و فیزیکی متعددی که برای زنـان دارد، فواید و جنبه های روانشناختی فراوانی نیز دارد به طـوری که اکثـر روانشناسـان، ورزش را بـه عنـوان راهـی جهـت تخلیه انرژی های فیزیکی همراه با نشاط و شـادابی ذهـن بیان میکنند. به عقیده محققین ورزش در افراد افسـرده باعث بالا بردن حس اعتماد به نفس می شـود زیـرا افـراد افسرده یا اعتماد به نفس ندارند و یـا میـزان آن در آنـان بسیار پـایین اسـت . همچنـین احسـاس رضـایت بـاطنی شخص را بالا برده و فرد حس می کند کـه بـه موفقیـت هایی دست یافته است. ورزش 3 روز در هفته، 40 -30 دقیقه در هر جلسه و حـداقل طـی 9 مـاه میتواند بر افسردگی پس از زایمان تأثیرگذار باشد. همچنین ورزش کردن باعث میشـود توجـه بیمـار از نگرانـی هـا و سایر مسائل ناراحت کننده به نکات دیگر برگردانـده شـود. تمرینات ورزشی بـه مدت 12 هفته، با سرمایه گذاری کمتر، پیشـرفت بهتـر و دارا بودن هر دو جزء بیولوژیکی و اجتماعی مـی توانـد در پیشگیری و بهبود افسـردگی پـس از زایمـان نیـز تـأثیر بسزایی بگذارد. همانطور که نتایج نشان داد، مادرانی که ورزش پس از زایمان را انجام دادند از سلامت عمومی بیشتری برخوردار بودند. همچنین زنـان فعالـتر احتبـاس وزن کـمتری نسبـت به زنان دیگـر داشتند. فعالیت جسمانی منظم بر کاهش وزن در سال اول پس از زایمان مؤثر بوده است. ورزش منظم فواید سلامتی مهمی بعد از زایمان دارد. به عبارتی ورزش موجب تناسب هوازی، کلسترول،HDL و افزایش حساسیت به انسولین بوده است که همه این موارد و تأثیر ورزش را در افزایش سلامت جسمانی نشان می‌دهد. راحله سلیمانی نیا

فعالیتها و تمرینات ورزشی پس از زایمان عـلاوه بر مزایای جسمی و فیزیکی متعددی که برای زنـان دارد، فواید و جنبه های روانشناختی فراوانی نیز دارد به طـوری که اکثـر روانشناسـان، ورزش را بـه عنـوان راهـی جهـت تخلیه انرژی های فیزیکی همراه با نشاط و شـادابی ذهـن بیان میکنند. به عقیده محققین ورزش در افراد افسـرده باعث بالا بردن حس اعتماد به نفس می شـود زیـرا افـراد افسرده یا اعتماد به نفس ندارند و یـا میـزان آن در آنـان بسیار پـایین اسـت .

همچنـین احسـاس رضـایت بـاطنی شخص را بالا برده و فرد حس می کند کـه بـه موفقیـت هایی دست یافته است. ورزش ۳ روز در هفته، ۴۰ -۳۰ دقیقه در هر جلسه و حـداقل طـی ۹ مـاه میتواند بر افسردگی پس از زایمان تأثیرگذار باشد. همچنین ورزش کردن باعث میشـود توجـه بیمـار از نگرانـی هـا و سایر مسائل ناراحت کننده به نکات دیگر برگردانـده شـود.

تمرینات ورزشی بـه مدت ۱۲ هفته، با سرمایه گذاری کمتر، پیشـرفت بهتـر و دارا بودن هر دو جزء بیولوژیکی و اجتماعی مـی توانـد در پیشگیری و بهبود افسـردگی پـس از زایمـان نیـز تـأثیر بسزایی بگذارد.

همانطور که نتایج نشان داد، مادرانی که ورزش پس از زایمان را انجام دادند از سلامت عمومی بیشتری برخوردار بودند. همچنین زنـان فعالـتر احتبـاس وزن کـمتری نسبـت به زنان دیگـر داشتند.

فعالیت جسمانی منظم بر کاهش وزن در سال اول پس از زایمان مؤثر بوده است. ورزش منظم فواید سلامتی مهمی بعد از زایمان دارد. به عبارتی ورزش موجب تناسب هوازی، کلسترول،HDL و افزایش حساسیت به انسولین بوده است که همه این موارد و تأثیر ورزش را در افزایش سلامت جسمانی نشان می‌دهد.

راحله سلیمانی نیا


درباره نویسنده :
مرکز دکتر سلامت
لوگو دکتر سلامت
مرکز دکتر سلامت

  بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi